Midden-Utrecht Werkt Door

Overzicht Ondersteuning Coronamaatregelen

Regeling

Wie

Wat

Wanneer

Waar

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

In de blokken hiernaast komt u meer te weten. 

Ondernemers

Ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten.

Tegemoetkoming

Een tegemoetkoming in de loonkosten voor maximaal drie maanden om personeel te kunnen blijven doorbetalen. In deze periode mag geen personeel worden ontslagen als gevolg van bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 90% van de loonsom.

Voor 31 mei '20

Ondernemers kunnen de NOW-regeling vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 aanvragen.

UWV

Werkgevers kunnen hun aanvraag indienen bij het UWV. 

Meer weten over deze regeling, of deze aanvragen? kijk op de site van UWV

TOZO

TOZO staat voor de Tijdelijke overbruggings-regeling zelfstandig ondernemers.

Zelfstandigen

Zzp’ers en zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.

Aanvulling

Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (dit is een gift) en bedraagt maximaal 1.500 euro per maand (netto). Daarnaast kan bij liquiditeitsproblemen een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro). De regeling is tijdelijk.

Tot 1 juni '20

De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Gemeenten

Zelfstandigen en ZZPérs kunnen TOZO aanvragen via hun eigen gemeente. Voor Midden-Utrecht kunt u deze hier vinden.

Belasting

Versoepeling uitstel van belasting en verlaging boetes.

Ondernemers

Alle ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.

Uitstel

Ondernemers kunnen eenvoudig uitstel van belasting aanvragen. Invorderingen worden dan per direct gestopt en eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente op belastingschulden (na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente, deze zal zo snel mogelijk naar bijna 0% worden verlaagd.

Direct

Invorderingen worden per direct stopgezet. Eventueel bewijsmateriaal hoeft pas later te worden overlegd.

Belastingdienst

Kijk op de site van de Belastingdienst

GO-C

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). 

MKB +

Mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en –garanties.

Garantstelling

Een overheidsgarantstelling voor ondernemers die geld willen lenen. De overheid verstrekt zelf geen leningen maar stelt zich garant. Onder de verruiming van de GO-faciliteit wordt het eerdere maximum tijdelijk verhoogd van 50 naar 150 miljoen euro per onderneming. Er is ook een tijdelijke GO-coronamodule: Het garantiepercentage van GO-C bedraagt 80% (voor grootbedrijf met omzet > 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet < 50 miljoen euro). Het totale garantiebudget wordt verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.

Direct

Een aanvraag kan per direct. 

RVO

Ondernemers kunnen de GO-garantstelling alleen aanvragen via een van de aangesloten banken (ABN AMRO, Bank of Tokyo, Deutsche Bank AG Amsterdam branch, ING, NIBC Bank, Riverbank, Royal Bank of Scotland, Triodos bank en Société Générale). Meer informatie over de GO-regeling is te vinden op de RVO-pagina.

Leveranciers krediet

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren.

Bedrijven en ondernemers

Bedrijven (bv. Detailhandel en Horeca) die bevoorraad worden op basis van leverancierskrediet.

Garantstelling voor krediet

Overheidsgarantie ter grootte van 12 miljard euro bestemd voor de herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen.

Nog nader te bepalen

De details worden uitgewerkt.

Krediet verzekeraars

Kredietverzekeraars, meer informatie volgt. zie ook www.rijksoverheid.nl/leverancierskrediet

Krediet start-ups en scale-ups

Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Start-ups en Scale-ups

Niet-bancair gefinancierde bedrijven zoals startups en scale-ups

Overbruggings- krediet

Overbruggingskredieten voor door de coronacrisis getroffen bedrijven. De overheid stelt hiervoor als eerste tranche 100 miljoen euro ter beschikking.

Vanaf 29 april '20

Vanaf 29 april ’20 is de eerse tranche beschikbaar.

ROM

Aanvragen lopen via de Regionale Ontwikkelmaatschappijen. te vinden op www.rom-nederland.nl

Uitstel VFF

Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. Tijdens de Coronacrisis is er een versoepeling van de betalingsverplichting.

VFF gebruikers

Ondernemers welke Vroegefasefinanciering hebben aangevraagd en nu problemen ondervinden met terugbetaling. Bedrijven die voor de VFF in aanmerking komen zijn: 

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/HBO/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)
Uitstel

Uitstel aflossing bij Vroegefasefinanciering. Als u gebruikt maakt van de Vroegefasefinanciering, kunt u voor 6 maanden uitstel aanvragen van aflossing van uw lening en opschorting van aanhangende rente. Dit uitstel gaat in per 1 april 2020 en schuift door naar 1 oktober 2020. Als u gebruikmaakt van de Vroegefasefinanciering, ontvangt u van ons een brief met uitleg over hoe u uitstel kunt aanvragen.

1 april - 1 oktober

Dit uitstel gaat in per 1 april 2020 en schuift door naar 1 oktober 2020.

RVO

Aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie www.rvo.nl/vroegefasefinanciering

Uitstel IK

Ondernemers bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.Tijdens de Coronacrisis is er een versoepeling van de betalingsverplichting.

IK gebruikers

Ondernemers welke een innovatiekrediet (IK)  hebben aangevraagd en nu problemen ondervinden met terugbetaling. 

Uitstel

Als u gebruik maakt van het Innovatiekrediet, krijgt u 6 maanden uitstel van rentebetalingen en aflossingen. Dit uitstel gaat in per 1 april 2020 en duurt tot en met 30 september 2020. De rente die geldt voor uw Innovatiekrediet tellen we tijdens deze 6 maanden op bij het uitstaande saldo. Het aflossingsschema dat per 1 april 2020 voor uw Innovatiekrediet geldt, schuift door naar 1 oktober 2020. U hoeft dan niet op 1 oktober 2020 in één keer de uitgestelde rente- en aflossingstermijnen te betalen. Deze termijnen betaalt u later door de verlenging van het aflossingsschema.

1 april - 1 oktober

Dit uitstel gaat in per 1 april 2020 en schuift door naar 1 oktober 2020.

RVO

Aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie www.rvo.nl/innovatiekrediet

SET COVID-19

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Zorg & Welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Bv. aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.

Subsidie

Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Via de regeling is per aanvraag 50.000 euro beschikbaar.

Gesloten

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Er zijn wel nog mogelijkheden voor een reguliere Stimulering E-Health Thuis (SET) aanvraag. 

RVO

Reguliere SET aanvragen lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zie www.rvo.nl/set

financiële hulp zorgaanbieder

Het Min. van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over Corona-ondersteuning van zorgaanbieders. De Zorgverzekeraars Nederland zijn de Continuïteitsbijdrage- en Vooruitbetalingsregeling overeengekomen.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning in eerste instantie wenden tot de inkopers (Zorgverzekeraars en/of Gemeenten) en met hen nagaan of zij steun kunnen krijgen.

Financiële ondersteuning

De Zorgverzekeraars Nederland zijn de Continuïteitsbijdrage- en Vooruitbetalingsregeling overeengekomen. I Zorgaanbieders zijn en worden door ZN hierover per brief geïnformeerd en de regeling is inmiddels opengesteld. Als zorgaanbieders, rekening houdend met deze ondersteuning, alsnog voldoen aan de voorwaarden van de NOW-regeling, dan kunnen zij zich wenden tot het UWV om een aanvraag voor de NOW in te dienen. zie ook de website van Zorgverzekeraars Nederland

Direct

De regeling loopt per direct, en wordt gedurende de corona crisis aangepast aan de behoefte. 

Zorgverzekeraars

Voor een overzicht van de maatregelen van de zorgverzekeraars, zie www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet